Povpraševanje

Aktualno

Nemško ustavno sodišče je razveljavilo nemško ratifikacijo pogodbe o UPC in EU patentu

20.03.2020

Evropski patenti, ki jih podeli Evropski patentni urad (EPO), po svoji podelitvi lahko veljajo v vseh državah podpisnicah Evropske patentne konvencije (EPC). S tem torej postane skupek nacionalnih patentov, pri čemer je za njihovo veljavnost pogosto potrebno plačilo pristojbine in prevod vsaj patentnih zahtevkov v uradni jezik izbrane države. Zaradi zmanjašanja stroškov validacije in uveljavljanja pravic je Evropska Unija predlagala uvedbo unitarnega EU patenta, ki bi po podelitvi evropskega patenta imel veljavo v vseh državah članicah EU. Hkrati bi bilo potrebno tudi uvesti enotno patentno sodišče (Unified Patent Court (UPC)), ki bi vodilo sodne spore glede veljavnosti ali pa kršitve evropskih patentov z unitarnim učinkom.

Vstop v veljavo unitarnega patenta in UPC je odvisen od ratifikacije držav članic, pri čemer so bili postavljeni pogoji, da morajo omenjeno pogodbo ratificirati Nemčija, Združeno Kraljestvo in Francija. Čeprav je Nemčija že ratificirala pogodbo, pa je danes Ustavno Sodišče Nemčije objavilo odločitev glede ratifikacije pogodbe o Enotnem patentnem sodišču ter unitarnemu (EU) patentu. Le-ta je, da je nemška ratifikacija omenjene pogodbe nična. Razveljavitev se je zgodila zaradi neupoštevanja zahtev, saj je ratifikacija v Nemčiji posegla v ustavo, za kar pa ni bilo zadostne podpore v nemškem parlamentu oziroma ustrezna odobritev v parlamentu ni bila izvedena.

Posledično torej niso izpolnjene osnovne zahteve za vpeljavo UPC in unitarnega EU patenta, ki bi ga bilo možno izbrati po podelitvi evropskega patenta kot alternativo trenutnemu postopku validacije. To pa ni edini problem UPC in EU patenta, saj ima vprašljivo prihodnost tudi zaradi izstopa Združenega Kraljestva iz Evropske Unije.

Do nadaljnjega torej postopek validacije podeljenih evropskih patentov ostaja enak. V roku 3 mesecev od objave podelitve evropskega patenta je potrebno izbrati države, kjer se želi imeti veljaven evropski patent, izvesti morebitno plačilo uradnih pristojbin ter morebitno plačilo pristojbine za vzdrževanje veljavnosti in vložiti morebiten prevod celotnega patenta ali patentnih zahtevkov v uradni jezik izbrane države.

Vse objave

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o